GEDRAGSCODE

Wij willen graag dat iedereen zich prettig voelt bij ons en op een fijne manier met elkaar omgaat. Daarom hebben we omgangsregels gemaakt voor een open, leuke en veilige sfeer.

Voor de leiding hebben we ook nog gedragsregels opgesteld over hoe zij met kinderen en jongeren om moeten gaan.

Omgangsregels.

Van iedereen die onze vereniging bezoekt (begeleiders, vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers) verwachten we dat zij zich aan de omgangsregels houden die hieronder zijn opgeschreven.

Wij vinden afspraken over hoe wij met elkaar omgaan belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect en behandelt.

Dit betekent dat wij in onze vereniging geen enkele vorm van ongelijkwaardige behandeling accepteren. Denk hierbij aan pesten, roddelen, machtsmisbruik, discriminatie of (seksueel) intimiderend gedrag of opmerkingen.

Natuurlijk kunnen we niet alle zaken die kwetsend voor iemand kunnen zijn in regels verwoorden, dan zouden het er te veel worden. Maar de regels maken heel duidelijk hoe we met elkaar om willen gaan binnen onze vereniging en wat voor soort gedrag we niet willen.

Iedereen is anders, maar iedereen telt mee. Ook als iemand zich anders gedraagt of er anders uitziet, behandel je hem met respect.

Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat iedereen zich daadwerkelijk aan de gedragscode houdt.

Daarom ook dat:

 • Dat alle leden de gedragscode op schrift ter hand wordt gesteld en deze gedragscode ook is te downloaden vanaf de website van de vereniging.
 • (In de vorm van een uittreksel) de gedragscode in het clubhuis zichtbaar zal worden opgehangen
 • Met de leden zal worden gecommuniceerd dat eenieder toeziet op handhaving van de gedragscode en die leden steunt die bij schendingen van de gedragscode hier tegen optreden.

GEDRAGSREGELS

Wij vragen van alle medewerkers, vrijwilligers, leden, ouders/verzorgers en bezoekers dat zij meewerken aan het naleven van de gedragsregels.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Specifieke gedragsregels

Sommige gedragsregels gelden voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken. 

OUDER

Wat kun je als ouder doen?

Als ouder kun je een actieve rol vervullen bij het voorkómen en vroegtijdig signaleren van seksueel misbruik. Dat kan door met je kind te praten over zaken als lichamelijk contact en het voelen en stellen van eigen grenzen op dat gebied. Daarnaast kun je door actief betrokken te zijn bij (sport) activiteiten van je kind een bijdrage leveren aan een veilig klimaat en de juiste omgangsvormen. 

 

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te stoppen.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.
 • Wees een voorbeeld in woord en gedrag voor de kinderen.
 • Geef uw mening tegen de juiste persoon en op de juiste plaats.
 • Toon discipline en verantwoordelijkheidsgevoel en handel daarnaar indien nodig.
 • Spreek anderen aan op negatief gedrag. 

Pupillen/junioren/senioren

 • Kom gemaakte afspraken na.
 • Trainen is verplicht; meld je bij verhindering altijd af.
 • Laat kleedkamer netjes achter.
 • Niet pesten, schelden of discrimineren.
 • Verniel niets en blijf van andermans spullen af.
 • Luister naar trainers en leiders.
 • Ga op correcte wijze om met de door sponsoren ter beschikking gestelde kleding.

TRAIN(ST)ERS

 • Creëer een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en kan ontplooien.
 • Vertegenwoordig S.V. Atalanta op een waardige manier.
 • Wees verantwoordelijk voor het goed omgaan met kleding en materiaal.
 • Ontvang gasten op de juiste wijze.
 • Wees voortdurend ervan bewust een voorbeeldfunctie te vervullen.
 • Leer de pupillen/junioren/senioren de gedragsregels.

BESTUUR

Buiten het voorbeeldgedrag dat van bestuurders verwacht mag worden bestaat de verantwoordelijkheid van het bestuur erin ervoor te zorgen dat er een gedragscode opgesteld en regelmatig geactualiseerd wordt.

Zij dient ervoor te zorgen dat deze code onder de leden wordt verspreid, alsmede via de site

Tenslotte is zij verantwoordelijk voor de handhaving van de gedragscode.

KORTOM RESPECT

Signalen

Gedragsveranderingen bij je kind, zoals een duidelijke afname van het enthousiasme en plezier in activiteiten bij onze vereniging, kunnen een signaal zijn dat er iets aan de hand is. Het kan hierbij gaan om een tijdelijk ‘dipje’ in de gemoedstoestand, maar dit soort veranderingen kunnen ook duiden op vervelende ervaringen. Soms vertellen kinderen zelf dat er iets gebeurt dat ze niet prettig vinden. Andere kinderen geven weer signalen via lichamelijke klachten. Het is van belang dat je dergelijke signalen serieus neemt en in een gesprek met je kind onderzoekt wat er aan de hand is. Dat is natuurlijk óók onze verantwoordelijkheid, maar als ouders zie je zoiets waarschijnlijk het eerst. 

Vragen, twijfels, klachten

Blijf niet zitten met vragen, twijfels of klachten. Als je bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen in het gedrag van je kind vragen hebt waarop je geen antwoord weet, neem dan contact op met ons bestuur of onze vertrouwenspersoon (zie voor contactgegevens de website)

Heb je vermoedens dat je kind seksueel wordt misbruikt?

In dergelijke gevallen kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon de KNGU. Nadere informatie kunt u vinden via http://www.kngu.nl/bondsinformatie/hulplijn-intimidatie. Deze is door de week te bereiken via telefoonnummer: 055 505 87 35.

GEDRAGSCODE VOOR BEGELEIDERS

Contactpersoon sociale veiligheid

Wij willen onze ogen niet sluiten voor het feit dat seksueel misbruik overal voorkomt waar mensen samenkomen. Ondanks preventieve maatregelen kan het ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

Veel grenzen in het contact tussen begeleiders en pupillen binnen de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen zijn betrokkenheid en lichamelijk contact voorwaarden om te groeien. Maar er is wel een duidelijke grens en dat is dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong) volwassen begeleiders en kinderen die bij ons komen sporten, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij voor mensen die binnen onze vereniging met kinderen of jongeren werken een gedragscode opgesteld. Hierin staat wat begeleiders moeten doen om te zorgen voor een veilige sfeer om (seksueel) misbruik te voorkomen.

Wij vragen iedereen die bij ons vrijwilligerswerk doet en hierbij in contact komt met kinderen en jongeren (als technisch leiding, assistent, stagiair(e)of als bestuurslid) onderstaande gedragscode te ondertekenen. Hiermee wordt verklaard dat zij de gedragscode kennen en niet tegen deze code zullen handelen.

S.V. Atalanta hanteert een gedragscode voor de leiders en begeleiders die namens de vereniging het sportaanbod uitvoeren. Deze gedragscode geldt voor al onze vrijwilligers. Wij sluiten daarbij aan bij de regels die door het NOC*NSF zijn opgesteld:

“NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan. “

De gedragscode (versie juli 2017) kunt u hier downloaden en de gedragscode voor begeleiders is hier te downloaden.

De sportvereniging voor iedereen binnen de gemeente Maasgouw